Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran (v nadaljevanju SSIN Ankaran) je v svoje interne akte in postopke dela vključil določila Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba).

Z internim Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov so bile med drugim podrobneje opredeljene  pravice posameznikov in obveznosti tistih, ki obdelujejo osebne podatke, Svet SSIN Ankaran pa  je sprejel tudi sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, t.j. Lara Može, (05/6653-090, lara.moze@can-ancarano.si).

Obdelava osebnih podatkov v javnem sektorju je dopustna, če je posameznik vanjo privolil ali če je potrebna za izvedbo ali sklenitev pogodbe, za izpolnitev zakonske obveznosti, za zaščito življenjskih interesov posameznika, če je v javnem interesu ali če obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec, kadar ne izvaja javnih nalog.

V skladu s Splošno uredbo imajo posamezniki večji nadzor nad lastnimi osebnimi podatki in z namenom morebitnega uveljavljanja pravic posameznikov objavljamo:

  • katalog (seznam) in opis zbirk osebnih podatkov v upravljanju SSIN Ankaran
  • obrazce za uveljavljanje pravic posameznikov, in sicer:

Obrazec 1»Zahteva za seznanitev z informacijo, ali SSIN Ankaran zbira in obdeluje osebne podatke, ki se nanašajo name oziroma na osebo pod mojim skrbništvom«. Na podlagi izražene zahteve posameznik od SSIN Ankaran, najkasneje v 15 dneh od vložitve formalne zahteve, pridobi potrditev, bodisi o tem, da se njegovi osebni podatki ne zbirajo in ne obdelujejo, bodisi o tem, da se njegovi osebni podatki res zbirajo in obdelujejo. SSIN Ankaran posamezniku posreduje informacijo, v kateri posamezni zbirki osebnih podatkov se ti podatki vodijo, ne posreduje pa konkretnih podatkov oziroma vsebine podatkov, ki jih o posamezniku oziroma o osebi pod skrbništvom posameznika vsebujejo zbirke osebnih podatkov v upravljanju SSIN Ankaran.

Prenos obrazca

Obrazec 2»Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki«, ki posamezniku omogoča seznanitev s konkretnimi podatki oziroma z vsebino osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj oziroma na osebo pod njegovim skrbništvom. Ta obrazec posameznik izpolni po pridobitvi informacije o številki in naslovu posamezne zbirke podatkov, v kateri so vsebovani takšni podatki.

Prenos obrazca

Obrazec 3»Zahteva za popravek, izbris oziroma omejitev obdelave osebnih podatkov«. Če želi posameznik v zvezi s konkretnimi podatki, ki jih v posamezni zbirki podatkov o njemu ali o osebi pod njegovim skrbništvom zbira in obdeluje SSIN Ankaran, uveljavljati pravico do izbrisa, popravka ali omenitve njihove obdelave, posreduje zahtevo na obrazcu 3.

Prenos obrazca

Za namene obveščanja javnosti o delu SSIN Ankaran se lahko dogodki v lastni organizaciji ali soorganizaciji delno ali v celoti snemajo oziroma fotografirajo. Tako pridobljeni osebni podatki se smejo obdelovati (vključno z njihovo objavo), kadar gre za dogodke, ki jih organizira SSIN Ankaran v okviru svojih nalog, pristojnosti ali dejavnosti, če posameznik te obdelave ni prepovedal.

Na podlagi zbranih osebnih podatkov ne izvajamo profiliranja in avtomatiziranega odločanja ter podatkov ne posredujemo v tretje države

Posameznik, ki meni, da se njegovi podatki obdelujejo nezakonito, lahko vloži pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

Zadnja posodobitev: avgust 2023