Kaj je SSIN?
V skladu s posebnim Zakonom o samoupravnih narodnih skupnostih – ZSNS, ki ga je Slovenski parlament sprejel oktobra 1994, je Samoupravna skupnost italijanske narodnosti (SSIN) subjekt javnega prava, ki je vključen v lokalno samoupravo vsake občine, v kateri ima svoj sedež italijanska narodna skupnost (Ankaran, Koper, Izola in Piran). Vlogo in posebne pravice SSIN ureja 64. člen Ustave Republike Slovenije.
Najvišji organ SSIN je svet, katerega člane s splošno volilno pravico, neposredno, enakopravno in tajno izvolijo tisti slovenski državljani, katerim je priznana volilna pravica kot pripadnikom Italijanske narodne skupnosti v Sloveniji. Volitve za novo sestavo sveta SSIN praviloma potekajo sočasno z lokalnimi volitvami. Med slednjimi je volilno telo Italijanske narodne skupnosti pozvano tudi k neposredni izvolitvi člana italijanske narodnosti v Občinskem svetu. V primeru Občine Ancarano je po statutu določeno, da, v kolikor ima občina dva podžupana, mora biti en podžupan član občinskega sveta pripadnik italijanske narodne skupnosti.
Predstavniki občinskih samoupravnih skupnosti Ankaran, Koper, Izola in Piran, tvorijo Svet Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti, ki pred državo Slovenijo zastopa italijansko skupnost v Sloveniji.
Posamezne SSIN, ob spoštovanju Ustave in Zakona o samoupravnih narodnih skupnostih, skrbijo za nadzor pravilnega izvajanja posebnih zakonskih predpisov, namenjenih razvoju in ohranjanju Italijanske narodne skupnosti.


Nastanek SSIN Ankaran

Dejanska ustanovitev Občine Ankaran je februarja 2015 privedla do ustanovitve Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Ankaran z namenom zagotavljanja posebnih pravic, ki jih Ustava Republike Slovenije, zakoni in temeljni akti organov skupnosti v lokalni samoupravi priznavajo italijanskim državljanom s stalnim bivališčem v Ankaranu.

Statut občine Ankaran opredeljuje načine izvajanja posebnih pravic avtohtone italijanske narodne skupnosti in opozarja na dejstvo, da je na območju občine poleg slovenskega jezika uradni jezik tudi italijanščina.
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije poleg tega zagotavlja del sredstev, predvidenih za kulturni program skupnosti.

Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Ankaran
Uradni sedež: Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran
Poslovni sedež: Bevkova ulica 1, 6280 Ankaran
Kontaktni podatki: info@can-ancarano.si in 05/6653 090

Uradne ure:
Ponedeljek 9.00 - 12.00
Sreda 9.00 - 12.00 ~ 15.00 - 17.00
Petek 9.00 - 12.00